aktivakonto@gmail.com Telefon: 0599 533 08 »etrtek, 25. februar 2021, 13:43

Funkcija rańćunovodstva v podjetju

Datum: 23.01.2015

Eno izmed pomembnih poslovnih funkcij, ki so pogoj za uspešno delovanje podjetja, predstavlja rańćunovodstvo.  Zagotavlja podatke in informacije o poslovni in finanńćni uspešnosti poslovanja ter  premoŇĺenjskem in finanńćnem stanju podjetja, ki so podlaga za odlońćanje notranjih in za  zunanjih uporabnikov. Pomońć pri odlońćanju je osnovni namen rańćunovodstva.

Rańćunovodstvo je informacijski sistem, v katerem se zbirajo, urejajo, obdelujejo, prikazujejo  in shranjujejo podatki ter se prikazujejo  informacije o poslovnih dogodkih. Delo rańćunovodstva temelji na dolońćbah Zakona o gospodarskih druŇĺbah, na rańćunovodskih standardih, davńćnih predpisih in internih pravilih podjetja. Rańćunovodstvo je  širši pojem, ki vkljuńćuje:

  1. Knjigovodstvo -  obdeluje podatke o nastalih poslovnih dogodkih v podjetju.  Odgovarja nam, kako uspešni smo bili v preteklosti.
  2. Nańćrtovanje -  se ukvarja s prikazovanjem podatkov, ki jih predvidevamo v prihodnje.  Pove nam, kakšen rezultat bi lahko imele odlońćitve. Koliko bi bilo potrebno narediti, da bi dosegli dolońćen rezultat.  Koliko davka bo potrebno plańćati in kdaj.
  3. Analiziranje - se ukvarja s prouńćevanjem in sestavljanjem rańćunovodskih porońćil.
  4. Nadzor – se ukvarja s presojo pravilnosti in z odpravljanjem nepravilnosti poslovanja z vidika verodostojnosti listin, evidentiranja, vrednotenja, davńćnih evidenc in  obrańćunov. Sem sodi:

 

  1. Kontrola verodostojnosti knjigovodskih listin pred knjiŇĺenjem v poslovne knjige se izvaja v podjetju v skladu z internimi pravili.
  2. Inventura - preverjanje dejanskega stanja s knjigovodskim. Primanjkljaj  je lahko v breme odgovorne osebe, podjetja ali zavarovalnice. Izvaja se v podjetju.
  3. Revizija -  je kasnejše presojanje resnińćnosti in poštenosti navedb v letnem porońćilu. Zakon o gospodarskih druŇĺbah dolońća, za katera podjetja je revidiranje obvezno. Revizijo opravijo pooblašńćeni zunanji revizorji.
  4. Inšpekcija je kontrola pravilnosti obrańćunavanja in plańćevanja davńćnih obveznosti. Inšpekcijski pregled opravijo davńćni inšpektorji na podlagi naloga davńćnega organa. Inšpektorji gledajo za nazaj in presojajo o pravilnosti obrańćunavanja in plańćevanja davńćnih obveznosti v preteklosti na podlagi verodostojnih knjigovodskih  listin, poslovnih in davńćnih evidenc.

 

Ne glede na velikost ima rańćunovodstvo pomembno vlogo v vsakem podjetju.  Še posebej, ńće je zastavljeno tako, da je najprej namenjeno za potrebe odlońćanja v podjetju samem, za nemoteno poslovanje, za pridobivanje likvidnih sredstev, za zapiranje terjatev. AŇĺurno in strokovno vodeno rańćunovodstvo je tudi odlińćen sogovornik z zunanjimi revizorji in davńćnimi kontrolorji ter inšpektorji.

Cena naj ne bi bila merilo. Urejeno rańćunovodstvo zagotavlja prihranke v denarju in ńćasu. Rezultat pa je najveńćkrat odvisen od tega, kaj se v resnici prińćakuje od rańćunovodstva. Je to aŇĺurno rańćunovodenje ali  le zbiranje in iskanje listin ter knjiŇĺenje preteklih dogodkov.

Niste prijavljeni!

Komentar ni omogočen. Če še nimate uporabniškega imena in gesla, se registrirajte tukaj!